Insolvenčno pravo in prestrukturiranje

Odvetniška družba nudi pravno strokovno podporo družbam v postopkih prestrukturiranja, v katerih je potrebno ukrepe ves čas osvetliti z vidika pravil več pravnih področij. Zlasti z vidika insolvenčne zakonodaje, pravil prava družb, državnih pomoči in varstva konkurence, kar je še posebej pomembno pri dezinvestiranju in odprodaji poslovno nepotrebnega premoženja.

Posebno skrb posvečamo strokovni pomoči in zastopanju strank v zvezi s postopki zaradi insolventnosti (zlasti prisilna poravnava in stečajni postopek) in v okviru prisilnega prenehanja.

Storitve obsegajo svetovanje upnikom v položaju insolventnosti njihovih dolžnikov, priprave prijav terjatev v postopkih prisilne poravnave in stečaja, spremljanje stečajnih postopkov stečajnih dolžnikov, priprave predlogov za začetek postopka prisilne poravnave, stečaja in osebnega stečaja (vključno s predlogom za odpust obveznosti), vlaganja ugovorov zoper sezname preizkušenih terjatev, zastopanje upnikov v upniških odborih, priprava izpodbojnih in drugih tožb, priprava pritožb zoper sklepe izdane v postopku zaradi insolventnosti, ipd.

kontaktiraj nas