Izterjava dolgov

Učinkovitost prava, se presoja glede zmožnosti njegove izvršitve (»Iuris effectus in executione consistit«). Sodni postopek za izterjavo predstavlja skupek procesnih pravil, s katerimi upnik ob pomoči državnih prisilnih sredstev v razmerju do dolžnika vzpostavi takšno stanje, kakršnega ima pravico zahtevati na podlagi izvršilnega naslova (zlasti sodne odločbe, sodne poravnave in izvršljivega notarskega zapisa) ali verodostojne listine (faktura, menica, ček, javna listina, izpisek iz poslovnih knjig, po zakonu overjena zasebna listina).

Strankam svetujemo pri izterjavi dolgov in prisilnem zavarovanju terjatev, sestavljamo opomine pred izvršbami, opravljamo poizvedbe o premoženju in plačilni sposobnosti dolžnikov, vlagamo predloge za izvršbo, ugovore in pritožbe zoper sklepe o izvršbi, predloge za zavarovanje upnikove terjatve s predhodno ali začasno odredbo ter aktivno opravljamo druga dejanja za zaščito pravic in pravnih interesov upnikov ter dolžnikov v izvršilnem postopku.

kontaktiraj nas