Ravnanje z odpadki

Odvetniška družba opravlja storitve za družbe, katerih dejavnost obsega ravnanje z odpadki - zbiranje, prevoz, predelava, odlaganje odpadkov. Stroge zakonske določbe, usmerjene v varstvo okolja, zahtevajo od upravljavcev naprav za ravnanje z odpadki nadzor in striktno omejevanje emisij v zrak, tla, vode, emisij hrupa in vonja. Brez posebnih dovoljenj za obratovanje naprave ni mogoča obdelava odpadkov. Posebno soglasje je potrebno tudi za pošiljke odpadkov v tujino v tretje države ali znotraj EU.

Odvetniška družba zastopa in svetuje družbam v postopkih pred pristojnimi urpavnimi organi za pridobitev zahtevanih upravnih dovoljenj (okoljevarstveno dovoljenje, okoljevarstveno soglasje) za obdelavo odpadkov, soglasij za pošiljanje odpadkov čez mejo v tretje države ali znotraj EU, za predelavo odpadkov v trdno gorivo, pridobivanje okoljvarstvenih dovoljenj za obratovanje odlagališč in v drugih zadevah v zvezi z odpadki in okoljem.

Specialno je urejeno ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, kjer je ključnega pomena posebna shema, ki jo vzdržujejo in z njo upravljajo družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Za ravnanje z odpadno embalažo potrebuje subjekt okoljvarstveno dovoljenje, za kar mora izpolnjevati posebne pogoje.

Ravnanja z odpadki so redno predmet inšpekcijskega nadzora. V tem okviru zastopamo stranke tudi v inšpekcijskih postopkih na prvi stopnji in v nadaljnjih pritožbenih postokih in postopkih sodnega varstva.

Za stranke opravljamo tudi svetovanje pri izvedbi projektov, ki predstavljajo večji poseg v okolje in so predmet presoje pristojnih organov z vidika varstva in ohranjanja kulturne dediščine, varstva narave in voda ter drugih področij, pri čemer svetujemo in jih zastopamo v postopkih za pridobitev soglasij, dovoljenj in drugih upravnih odločb, ki so pogoj za izvedbo projekta.  

kontaktiraj nas